Loading...

вторник, 8 март 2011 г.

ПРИНЦИПИ на работа и организация в СГС-Щастливеца

ПРИНЦИПИ на работа и организация в СГС-Щастливеца

ПРИНЦИПИ на работа и организация в СГС-Щастливеца:

обсъдени и изготвени от Управителния съвет на СГС-Щастливеца и написани от П. Канев

Прието на Общо събрание на сдружението на 1 ноември 2010 г:

1. Принципи на работа на Управителния съвет и на Общото събрание:

а. Общото събрание:

- решава чрез консенсус каква ще е дейността, стратегията и бъдещите активности на сдружението в общ план;

- приема нови членове на сдружението и на екипа на кампания „Място за бъдеще“ чрез гласуване или чрез консенсус, отразен в протокола от срещата;

- не се приемат решения за стратегията и за профила на дейността на сдружението, за които не е постигнат консенсус сред членовете на сдружението – отсъстващите от срещите членове се уведомяват по имейл за решенията и ако нямат възражения в срок до 1 седмица след получаване на писмото, се смята, че са съгласни, според принципа на мълчаливото съгласие;

- общото събрание може да се случва и с виртуално участие на членове, ако имат основателен проблем да присъстват на срещата – по телефон или по скайп;

- по време на общото събрание и на виртуалната кореспонденция по общ консенсус на членовете не се допускат нарушения в културата на общуване като прекъсване на говорещите в момента, повишаване на тон, персонални обиди.

б. Управителният съвет:

- изпълнява общите решенията на общото събрание за стратегията и дейността на сдружението като преценява начина, по който да извърши това в зависимост от обстоятелствата и по собствен план, който споделя с членовете на сдружението;

- се разделя на три функции – председател, изпълнителен директор и административен и финансов мениджър;

- Председателят представлява сдружението на важни срещи и на публични събития, свиква и модерира срещите на общото събрание и на управителния съвет, той е и материално отговорното лице на сдружението и следователно предвид отговорността, която му се делегира взема всички решения, които се отнасят до собствеността, материалните активи и имущество на сдружението, разпределението на паричните средства и за всички други случаи, за които е той е лично отговорен като материално отговорно лице, като носи отговорност за решенията си пред общото събрание на сдружението. Нищо, свързано с материалното имущество и паричните средства на сдружението не може да се извършва без да е предварително координирано и одобрено от председателя, който единствен носи пряката отговорност като материално отговорно лице на сдружението, освен ако той изрично не е делегирал тази си отговорност на свой заместник.

- Изпълнителният директор отговаря за организацията, координацията и провеждането на всички дейности на сдружението, освен ако той изрично не е делегирал тази си отговорност на свой заместник. Изпълнителният директор има и функцията на работодател при всички плащания на хонорари и при сключването на граждански договори със сдружението и носи всички отговорности на работодател. Като такъв той определя и условията на договорите от страна на сдружението и следи за тяхното стриктно изпълнение. Той има правото и да представлява сдружението като страна при сключване на договори за дарение. Изпълнителният директор отговаря и за електронните страници и ресурси на сдружението и за управлението на комуникацията – телефони и мейлинг-листи, свикване и координиране на срещи.

- Административният и финансов мениджър събира и управлява цялата документация на сдружението и изисква представянето й стриктно и в срок. Той извършва всички събирания на пари и плащания на сдружението и е отговорен за състоянието и управлението на банковите сметки и за касата на сдружението. Нищо, свързано с документацията, с материалното имущество и с паричните средства на сдружението не може да се извършва без да е предварително координирано и одобрено от административния и финансов мениджър, който носи пряката отговорност за касата и за документацията на сдружението, освен ако той изрично не е делегирал тази си отговорност на свой заместник.

- Управителният съвет в лицето на тримата си представители заедно взема и изпълнява всички решения по координация и организация на сдружението, както и всички решения, свързани с административни, документални, договорни, юридически, финансови въпроси, за които Управителният съвет е пряко отговорен пред членовете, пред донорите, пред данъчните власти и пред законите на страната. В случай на проект на сдружението, чийто ръководител не е член на управителния съвет, сдружението делегира съответните споменати по-горе отговорности на ръководителя на проекта.

- Членовете на управителния съвет са длъжни да аргументират и обяснят решенията си при всяко запитване за тях от страна на член на сдружението или на екипи към сдружението, както и да представят всички документи и отчети, свързани със запитването.

- При отсъствие членовете на управителния съвет задължително делегират отговорностите си на свой заместник, който е член на сдружението

2. Финансиране на сдружението

а. основни източници на финансиране на сдружението са дарения (вкл. членски внос), проекти, експертни услуги, наеми, продажби и реклама;

б. членският внос се събира ежемесечно или под формата на дарения по определен случай. Предвид тежката финансова ситуация в страната, всеки член на сдружението сам определя сумата, която ще отпусне за касата на сдружението, както и начина и сроковете, в които ще я внася;

в. всеки член на сдружението доброволно се задължава да търси източници на финансиране за сдружението – дарения, проекти, възможности за експертни услуги и др. и да уведомява сдружението, когато е научил за такива;

г. рекламите, които сдружението допуска да прави на сайта си или по друг начин задължително трябва да бъдат свързани с целите и ценностите на сдружението;

д. продажбите, от които сдружението се финансира е добре да бъдат на собствен продукт – например продажби на книги, издадени от сдружението;

е. членове на сдружението е възможно да извършват експертни услуги като например писане на проекти и др. за подпомагане на касата на сдружението, но само в случаи, когато дейността е свързана с целите и с ценностите на сдружението;

ж. материалните активи и имуществото на сдружението могат да бъдат отдавани под наем с цел подпомагане на касата на сдружението, но винаги срещу приемно-предавателен протокол или договор за наем, подписан от член на Управителния съвет на сдружението;

з. разпределението и делегирането на финансовите, административните, документалните, трудовите и юридическите отговорности в сдружението са упоменати вече в точка 1 б.

3. Екипи

а. дейността по кампаниите на сдружението се извършва чрез работа в екипи

б. на този етап се формират няколко екипа

- към Нов български университет

- към СУ „Св. Климент Охридски“

- към работата с община Чипровци

- общ екип за координация на кампанията „Място за бъдеще“

- екип за издателска дейност на сдружението

- екип за международна дейност на сдружението

- екип за намиране и писане на проекти

- екип за разработване на други източници на финансиране – експертни, рекламни, дарения

- екип за връзки с обществеността (PR), комуникационна, информационна и рекламна дейност на сдружението

- възможно е да се формират и други екипи, в зависимост от случая – например регионални

– за Черноморието, за Витоша, за парк Странджа и др., за учебни заведения - например за университета в Русе, за УНССС и др.

в. едни и същи членове на сдружението могат да участват в няколко екипа едновременно

г. членовете на екипите с консенсус сами определят принципите си на работа в тях и разпределението и делегирането на отговорностите си и уведомяват за решенията си сдружението;

д. в случай на спечелен проект онези членове, които са го открили, написали и спечелили приоритетно получават възможност да са ръководители и координатори на съответния проект и съответно да получават възможните хонорари за такава дейност;

е. освен членове на сдружението, в екипите могат да участват също така и експерти, стажанти и доброволци, които не са членове на сдружението, както и представители на официалните партньори на сдружението

4. Основни принципи на дейността в сдружението

а. задължителен консенсус при вземането на решения

б. солидарност между членовете и за подпомагане дейността на сдружението

в. доброволчество, справедливост и прозрачност при работата и неприемане на лични облаги за сметка на другите членове

г. възможности и взаимно подпомагане - доброволческата дейност в сдружението да доведе членовете до личностно, професионално и кариерно развитие в област, свързана с целите и с ценностите на сдружението, както и до материално и финансово обезпечаване на онези членове, които са отдали голяма част от времето си, енергията си и опита си за подпомагане и за извършване на делата на сдружението

д. равенство на отговорностите спрямо правата – който поема по-големи отговорности има и по-големи права за решенията и организацията в сферата, в която е приел отговорности

е. висока култура на общуване помежду ни и насърчаване на приятелските взаимоотношения

ж. всичко в сдружение „Щастливеца“ се извършва с любов

за да сме наистина Щастливци можем да си помагаме взаимно и да си помогнем ЗАЕДНО

Няма коментари:

Публикуване на коментар